Strateški plan

 

 

 

UDRUGA INVALIDA DONJA STUBICA

STRATEŠKI PLAN

 

 

SADRŽAJ:

 1. UVOD
  1. Pozadina
  2. Ciljevi i rezultati izrade plana

 1. OPIS ORGANIZACIJE
  1. Status i osoblje
  2. Program
  3. Donatori
  4. Korisnici i lokalitet djelovanja

 1. SAŽETAK STRATEGIJSKOG PLANA
  1. Izjava o viziji Udruge invalida Donja Stubica
  2. Izjava o misiji Udruge invalida Donja Stubica
  3. Kljucni strategijski ciljevi i strategija djelovanja

 1. VRIJEDNOSTI
  1. Osobne vrijednosti upravljačke strukture

 1. KORISNICI AKTIVNOSTI
  1. Korisnici aktivnosti Udruge invalida Donja Stubica
  2. Potrebe i problemi i željeno stanje- direktnih korisnika

 1. SWOT ANALIZA

 1. ODREDIVANJE STRATEGIJSKIH CILJEVA I STRATEGIJE DJELOVANJA
  1. Strateški ciljevi

 1. ZAKLJUČAK

1. UVOD

U izradi Strategijskog plana Udruge invalida Donja Stubica sudjelovali su članovi Upravnog odbora, predsjednik, tajnik udruge i stručno-administrativni djelatnik..

Pozadina

U namjeri da odgovori na ozbiljne zahtjeve svojih članova i šire društvene zajednice, udruga se susreće sa nizom problema koji se po prirodi stvari ne mogu rješavati bez pomoći drugih sudionika u lokalnoj i regionalnoj zajednici. U prvom redu radi se o populaciji koja je marginalizirana i koja se zbog svog zdravstvenog položaja teže integrira u zajednicu.

Udruga kroz svoje aktivnosti rješava goruća pitanja u sferi socijalne skrbi, za koja pitanja su inače nadležne lokalne i regionalne vlasti. Međutim udruga djeluje u uvjetima u kojima je bitno onemogućena efikasnost i kvaliteta usluge prema svojim članovima. Tu se prvenstveni misli na, neadekvatan i neprilagođen prostor osobama s invaliditetom, upitnu dugoročnu financijsku stabilnost i nedostatak stručnog osoblja.

Ovim se strateškim planom traže odgovori na ta i druga pitanja koja su povezana sa artikulacijom specifičnih interesa ove populacije i načinima zadovoljavanja tih specifičnih potreba i to na način partnerske suradnje Udruge invalida Donja Stubica, lokalnog gospodarstva i lokalne i regionalne samouprave u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Ciljevi i rezultati izrade plana

Ciljevi izrade plana su definiranje izjave o viziji i misiji, redefiniranje organizacijske strukture, dugoročna financijska održivost te strategijsko pozicioniranje udruge na području Krapinsko – zagorske županije i šire regije sa elementima strategije djelovanja za razdoblje od 2023. do 2025. godine. Strategijski plan pomoći će članovima udruge, upravljačkim strukturama udruge, profesionalnom osoblju udruge kao i partnerskim organizacijama i potencijalnim donatorima bolje razumjeti vrijednosti i misiju udruge. Strateški plan također predstavlja kvalitetan okvir za djelovanje koji će dodatno motivirati članove udruge i upravljačke strukture na ostvarenju zacrtanih ciljeva i vizije udruge.

2. OPIS ORGANIZACIJE

a. Status i osoblje

Udruga invalida Donja Stubica osnovana je 1975. godine i djeluje na području cijele Krapinsko-zagorske županije a posebno je prisutna u gradovima Donja Stubica, Oroslavje i Zabok, te na području općina Stubičke Toplice, Gornja Stubica i Marija Bistrica.

Sukladno Zakonu o udrugama i Statutu udruge, upravna tijela udruge su: Skupština, Predsjednik, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Prema odredbama Statuta udrugu predstavlja Predsjednik koji je ujedno i odgovoran za vođenje udruge u skladu sa zakonom i odlukama Upravnog odbora. Udruga ima Tajnika koji koordinatora rad administrativno-tehničkog servisa i upravljačkih struktura. Udruga je dobila na korištenje od Grada Donje Stubice, poslovni prostor na adresi, Toplička 10, 49240 Donja Stubica.

b. Program

Udruga invalida Donja Stubica, svoje programske ciljeve ostvaruje kroz:

- Aktivno sudjelovanje u neposrednoj primjeni i razvoju socijalnog modela skrbi za svoje članove i njihove obitelji, sukladno odrednicama Nacionalne strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom

- Postupno trasiranje sustava u kojem će te osobe kao subjekti u izjednačenim uvjetima i mogućnostima biti tretirani tako da se u svakodnevnom životu i radu uvažavaju njihove specifične potrebe i poštuje njihovo dostojanstvo.

- Stvaranje materijalnih, prostornih i financijskih preduvjeta za rad i neovisno djelovanje Udruge

- Poboljšanje životnih uvjeta i osoba s invaliditetom na području Krapinsko-zagorske županije

c. Donatori

U 2022. godini Udruga invalida Donja Stubica ostvarila je financijska sredstva je od više donatora i to od: Ministarstva rada, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Krapinsko-zagorske županije koje je sa sredstvima pomoglo financirati osnovnu djelatnost i osiguralo godišnju plaću za administratora. Uz glavne donatore udrugu su u manjim iznosima financijski pomogle i sve jedinice lokalne samoupravo na čijem području udruga ima svoje članove kao i neki gospodarski subjekti i građani.

- Krapinsko –zagorska Županija

- Grad Donja Stubica

- Grad Oroslavje

- Općina Stubičke Toplice

- Općina Marija Bistrica

- Općina Gornja Stubica

- Građani

d. Korisnici i lokalitet djelovanja

Udruga invalida Donja Stubica djeluje na području cijele Krapinsko zagorske županije a surađuje sa nizom sličnih udruga iz Republike Hrvatske kao i sklopljena međunarodna suradnja 07.09.2013. godine između udruga OSI Slovenije, Austrije i Italije. Direktni korisnici su osobe s invaliditetom kao i njihove obitelji. Posredno kao korisnik identificira se i lokalna i šira društvena zajednica koja je po prirodi stvari zainteresirana za dugoročno i stabilno riješene životnih uvjeta ove populacije.

3. SAŽETAK STRATEGIJSKOG PLANA

Izjava o viziji:

Udruga invalida Donja Stubica suvremeno je organizirana nevladina i neprofitna organizacija koja je u snažnom partnerstvu sa lokalnom i područnom samoupravom prepoznatljiva po humanitarnom radu, kvalitetnim uslugama prema svojim članovima i njihovim obiteljima te koja unosi inovativni pristup u pružanju socijalnih usluga na području Krapinsko – zagorske županije

Izjava o misiji:.

Udruga invalida Donja Stubica svojim djelovanjem doprinosi kvaliteti života invalidnih osoba i njihovih obitelji zadovoljavajući njihove specifične potrebe dajući na taj način snažan doprinos razvoju volonterstva u sferi humanitarne djelatnosti na području Krapinsko – zagorske županije.

Kljucni strategijski ciljevi i strategije djelovanja

 

 

ORGANIZACIJSKI STRATEGIJSKI CILJEVI

STRATEGIJE DJELOVANJA

1. Odgovarajući prostor za rad udruge

- Istražiti mogućnost osiguravanja prostora na području Grada Donje Stubice koji će zadovoljavati potrebe udruge za obavljanje administrativno tehničkih i koordinacijskih poslova, skladištenja stvari i druženja osoba invaliditetom

- Osigurati prostor za rad povjerenika u drugim gradovima na području kojih su osnovane podružnice (prostor bi se koristio dva puta na tjedan po 4 sata)

2. Efikasan administrativno tehnički servis

- Osigurati trajne prihode za troškove plaće zaposlenog djelatnika koji obavlja administrativno-tehničke poslove

- Osigurati potrebnu suvremenu računalnu opremu i ostali uredski inventar za efikasno obavljanje administrativno – tehničkih poslova

3. Uspostavljen sustav za efikasan rad organizacije

- Razraditi organizacionu strukturu koja će efikasno pokriti cijelo područje Krapinsko – zagorske županije

- Definirati efikasne načine koordinacije i subordinacije, te odgovornosti svih ključnih aktera

- Predložene organizacijske promjene ugraditi u Statut udruge

- Poboljšati informacijske i komunikacijske kanale

- Stvoriti pretpostavke za kvalitetan timski rad tima

4. Dugoročna financijska stabilnost

- Definirat potencijalne izvore financiranja

- Izraditi plan prikupljanja sredstava

- Intenzivirati prikupljanje sredstava

- Javljati se na međunarodne i domaće donatorske natječaje

- Proširiti djelatnost udruge

PROGRAMSKI STRATEGIJSKI CILJEVI

STRATEGIJE DJELOVANJA

 1. Promocija rada udruge

- Osmisliti sustav i elemente promotivnih aktivnosti Udruge

 1. Jačanje javne svijesti o problematici invalidnih osoba

- Organizacija tematskih konferencija, okruglih stolova i stručnih skupova

- Provođenje javne kampanje

- Izrada i distribucija promotivnih materijala

 1. Edukacija i daljnje usavršavanje članova udruge

- Definirati pravce i izraditi plan edukacije

 1. Prikupljanje invalidskih pomagala i ostalih potrepština

- Evidentirati potencijalne donatore

- Izraditi plan ponašanja sa doniranim stvarima (evidentiranje, skladištenje i podjela članovima udruge)

 1. Pristup javnim prostorima i parkirna mjesta

- Evidentiranje javnih prostora na području Krapinsko – zagorske županije koji nemaju osiguran pristup osobama s invaliditetom

- Izraditi plan aktivnosti na prilagodbi pristupa javnim prostorima osobama s invaliditetom

- Intenzivirati suradnju sa lokalnom policijom na evidentiranju i obilježavanju parkirnih prostora za osobe s invaliditetom

 1. Pravna pomoć

- Osigurati uvjete za pružanje pravne pomoći za članove udruge dva puta tjedno po 4 sata

 1. Usluge fizijatra i psihologa

- Osigurati uvjete za pružanje dodatnih zdravstvenih usluga svojim članovima na području fizijatrije i psihološke pomoći

 

4. KORISNICI AKTIVNOSTI

Korisnici aktivnosti Udruge invalida Donja Stubica

Korisnici udruge definirani su kao:

 1. Direktni korisnici:
  1. članovi udruge;
  2. obitelji članova udruge;
 2. Indirektni korisnici:
  1. Jedinice lokalne samouprave Krapinsko-zagorske županije
  2. Krapinsko-zagorska županija
  3. Šira lokalna i regionalna zajednica

Potrebe i problemi i željeno stanje- direktnih korisnika

 

Koje su potrebe/problemi korisnika?

Postignuća koja se žele ostvariti za

korisnike

a). članovi udruge

- Ostvarivanje zakonskih povlastica (oslobađanje pristojbe za TV pretplatu, znaka prisupačnosti, oslobađanje pristojbe za plaćanje cestarine, pogodnosti kod plaćanja telefona,

- Ortopedska pomagala

- Bolnički kreveti

- Pravni savjeti

- Fizijatarska i psihološka pomoć

- Pristup javnim prostorima i parkirna mjesta za osobe s invaliditetom

- Materijalna pomoć za socijalno najugroženije osobe s invaliditetom

- Integracija u zajednicu

………………………………………………….

b). obitelji članova udruge

- Otežan ponegdje i nemogući i uvjeti za odgovarajuću brigu i zadovoljavanje specifičnih potreba osoba s invaliditetom u obitelji

a) članovi udruge

Provedbom strateških ciljeva stvorit će povoljno ozračje za:

- Bolja usluga prema članovima

- Bolje korištenje povlastica osoba s invaliditetom

- Bolji standard osoba s invaliditetom

- Stvaranje partnerskog odnosa sa tijelima javne uprave

- Jasno definirani pravci razvoja udruge

- Bolje korištenje vlastitih resursa

- Ojačat će se vlastiti kapaciteti za apsorpciju sredstava međunarodnih i domaćih donatora

- Poboljšat će se šanse za samoodrživost udruge

……………………………………………

b) obitelji članova udruge

- Bolja kvaliteta življenja u obiteljima osoba s invaliditetom

 

Osobne vrijednosti članova upravnog odbora i osoblja

 1. Druženje
 2. Poštenje
 3. Pomaganje drugima
 4. Odgovornost
 5. Zajedništvo
 6. Razmjena ideja
 7. Prepoznatljivost udruge u zajednici

Prikazana je rang lista vrijednosti članova upravnog odbora udruge.

5. SWOT ANALIZA

Unutarnji faktori

 

Snage

Slabosti

- Motivirano članstvo za rad u udruzi

- Dobra komunikacija članova udruge i rukovodstva

- Dobra suradnja upravljačkih struktura i članova udruge

- Timski rad upravljačkih tijela

- Suradnja sa ostalim udrugama u županiji

- Dobro financijsko poslovanje

- Uzlazni trend motivacije članova udruge za rad u udruzi

- Slaba pokretljivost članova udruge (invalidnost)

- Članovi udruge nisu dovoljno educirani o svojim pravima koja im po zakonu pripadaju

- Nedostatak pravne pomoći za članove udruge

- Upravljačka tijela su needucirana za pripremu projekata za povlačenje donatorskih sredstava

 

Vanjski faktori

 

Mogućnosti

Ograničenja

- Dobra suradnja sa sličnim udrugama u RH

- Dobra suradnja sa carinom u vezi doniranja ortopedskih pomagala i druge robe koja se besplatno dijeli članovima udruge

- Dobra suradnja sa medijima

- Dobra suradnja sa lokalnom samoupravom

- Dobra suradnja sa Krapinsko-zagorskom županijom

- Domaći donatori

- Strani donatori i pretpristupna pomoć

- Recesija i globalna kriza

- Nedostatak svijesti šire zajednice o vrijednostima koje udruga promiče

- Nedostatak svijesti kod lokalnih političara i lokalne samouprave o vrijednostima i rezultatima rada udruge

 

 1. ODREDIVANJE STRATEGIJSKIH CILJEVA I STRATEGIJA DJELOVANJA

STRATEGIJSKI CILJEVI

A. ORGANIZACIJSKI CILJEVI

1. ODGOVARAJUĆI PROSTOR ZA RAD UDRUGE

1.1. Sukladno potrebama udruge utvrditi stvarne potrebe za odgovarajućim prostorom, obzirom na potrebe: uredskog prostora i primanje stranaka; na potrebe druženja članova udruge i na potrebe skladišnog prostora. Pri definiranju potreba treba uzeti u obzir mogućnost da ukupan prostor ne mora biti na jednom mjestu već da određeni dijelovi mogu biti dislocirani od sjedišta udruge.

1.1.1. Konzultirati nadležne službe u gradskoj upravi Donje Stubice o svojim potrebama i tražiti da se zajednički istraže mogućnosti koje udruzi stoje na raspolaganju.

1.2. Sukladno organizacijskoj strukturi istražiti mogućnosti u ostalim gradskim i općinskim središtima na području kojih udruga ima svoje članove za osiguravanjem prostora za rad povjerenika koji se može povremeno koristiti (jedan do dva puta tjedno po 4 sata)

2. EFIKASAN ADMINISTRATIVNO TEHNIČKI SERVIS

2.1. Definirati sve vrste poslova nužnih za odvijanje aktivnosti udruge sukladno potrebama članstva

2.2. Osigurati trajna materijalna sredstva za zaposlene djelatnike

2.2.1. Prezentirati gradskim i općinskim upravama na čijem području udruga ima svoje članove djelatnost udruge, pojasniti sukladnost djelatnosti udruge s njihovim politikama u području socijalne skrbi

2.2.2. Ponuditi općinskim i gradskim upravama na čijem području udruga ima svoje članove sklapanje paritetnog partnerskog ugovora o sufinanciranju plaće stručno administrativnog servisa.

2.3. Kompletirati potrebnu računalnu i ostalu uredsku opremu za rad administrativno tehničkog servisa udruge

3. USPOSTAVITI SUSTAV ZA EFIKASAN RAD ORGANIZACIJE

3.1. Organizacijska struktura

3.1.1. Razraditi organizacijsku strukturu kroz rad povjerenika te na taj način pokriti cijelo područje na kojem djeluje udruga

3.1.2. Definirati ulogu i ingerencije povjerenika

3.1.3. Ugraditi organizacijsku promjenu u Statut udruge

3.2. Koordinacija rada

3.2.1. Definirati uloge i odgovornosti upravljačkih organa i stručno administrativnog servisa udruge

3.2.2. Izraditi pravilnike o radu upravljačkih organa i povjerenika

3.3. Komunikacija i informiranje

3.3.1. Poboljšati informiranje članstva i lokalne zajednice koristeći oglasne ploče jedinica lokalne samouprave na čijem području djeluje udruga

3.3.2. Izraditi web stranicu udruge

3.3.3. Koristiti biltene jedinica lokalne samouprave za informiranje lokalne zajednice o aktivnostima udruge.

3.3.4. Godišnja izvješća o radu udruge prezentirati članstvu i javnosti u formatu koji zadovoljavaju poznate standarde organizacija civilnog društva.

3.4. Timski rad

3.4.1. Educirati članove upravljački tijela o načinima i metodama kvalitetnog timskog rada unutar organizacija civilnog društva.

3.4.2. Organizirati susrete upravljačkih tijela sličnih udruga s kojima udruga surađuje te kroz razmjenu iskustva stvarati pretpostavke za bolji timski rad.

3.5. Osigurati dugoročnu financijsku stabilnost

3.5.1. Definirat potencijalne izvore financiranja

3.5.2. Izraditi plan prikupljanja sredstava

3.5.3. Intenzivirati suradnju sa jedinicama lokalne samouprave na čijem području udruga ima svoje članstvo

3.5.4. Javljati se na međunarodne i domaće donatorske natječaje

3.5.5. Proširiti djelatnost udruge sa aktivnostima iz kojih se može ostvariti financijska dobit

B. PROGRAMSKI CILJEVI

1. PROMOCIJA RADA UDRUGE

1.1. Osmisliti sustav i elemente promotivnih aktivnosti udruge

1.1.1. Alati prepoznatljivosti udruge, logo udruge, letak, bedž, plakat, fascikl, kuverta sa logom. U suradnji sa vanjskim stručnjakom dizajnirati logo udruge. U korespondenciju uvesti i druge vidove prepoznatljivosti udruge kao što su letak, kuverta sa logom, memorandum, fascikl i sl.

1.1.2. Rad sa medijima – koristiti medijska izvješća prilikom svih važnijih aktivnosti i događaja. Prilikom važnih događanja prakticirati konferenciju za tisak. U tom smislu izraditi listu dostupnih lokalnih i regionalnih medijskih kuća.

1.1.3. Načini i modaliteti promocije udruge – Organizirati će se okrugli stolovi i javne tribine sa temama koje su bitne za članove udruge

2. JAČANJE JAVNE SVIJESTI O PROBLEMATICI OSOBA S INVALIDITETOM

2.1. Organizacija tematskih konferencija, okruglih stolova i stručnih skupova

2.2. Provođenje javne kampanje o različitim temama koje su bitne za osobe s invaliditetom

3. JAČANJE KOMPETENCIJA ČLANOVA UDRUGE

3.1. Definirati područja edukacije

3.2. Napraviti godišnji plan aktivnosti za svaku godinu

4. PRIKUPLJANJE INVALIDSKIH POMAGALA

4.1. Napraviti listu potencijalnih donatora

4.2. Napraviti plan potreba invalidskih pomagala za članove udruge

4.3. Definirati i na upravljačkim tijelima usvojiti protokol za zbrinjavanje doniranih pomagala (evidencija, skladištenje, podjela.)

5. OSTALE USLUGE PREMA ČLANOVIMA UDRUGE

5.1. Pristup javnim prostorima za osobe s invaliditetom

5.1.1. Evidentiranje javnih prostora koji nemaju prilagođen pristup za osobe s invaliditetom na području jedinica lokalne samouprave na čijem prostoru udruga ima članove

5.1.2. Izraditi akcijski plan za otklanjanje arhitektonskih barijera za prilaz javnim prostorima osobama s invaliditetom

5.1.3. Intenzivirati suradnju sa jedinicama lokalne samouprave kao i javnim ustanovama koje nisu prilagodile prilaz osobama s invaliditetom

5.1.4. Izraditi mapu javnih prostora za područje gradova i općina na kojima udruga ima svoje članove i evidentirati prostore koji su prilagodili pristup osobama s invaliditetom

6. Parkirna mjesta za osobe s invaliditetom

6.1. Izraditi mapu potreba za obilježavanje parkirnih prostora za osobe s invaliditetom na području jedinica lokalne samouprave na kojima udruga ima svoje članove

6.2. Intenzivirati suradnju sa policijskom postajom u Krapini radi bolje kontrole poštivanja obilježenih mjesta kao i za obilježavanje novih

7. Pravna pomoć

7.1. Istražiti mogućnost za pružanje jedan puta na tjedan po 4 sata besplatne pravne pomoći članovima udruge.

7.2. Ostvariti suradnju sa Centrom za socijalnu skrb Donja Stubica te zajednički izraditi vodič pravne pomoći za osobe s invaliditetom (letak od cca 16 stranica A5 formata sa informacijama, nazivima i uputama najvažnijih pravnih propisa za osobe s invaliditetom

8. Pravna i psihološka pomoć

8.1. Istražiti mogućnosti za pružanje psihološke i pravne pomoći za članove udruge.

8.2. Izraditi listu potencijalnih partnera

8.3. Uspostaviti još bolju suradnju sa Centrom za socijalnu skrb Donja Stubica o

9. Suradnja sa sličnim domaćim i međunarodnim udrugama

9.1. Nastaviti tradicionalnu suradnju sa domaćim i međunarodnim udrugama

9.2. Sudjelovati na skupovima koje organiziraju krovni savezi udruga osoba s invaliditetom u RH

10. Organizacija mtradicionalnog međunarodnog susreta i hodočašća u Svetište Majke Božje Bistričke

10.1. Osigurati financijske i druge uvjete za organizaciju tradicionalnog hodočašća udruga osoba s invaliditetom iz RH-e u Mariju Bistricu.

 1. ZAKLJUČAK

Udruga invalida Donja Stubica donosi ovaj strateški plan u vremenu trajanja svjetske financijske krize koja se značajno reflektira na domaće gospodarstvo što smanjuje dostupnost donatorskih sredstava a time i šansu za samu opstojnost udruge. Navedena situacija kao i pojačane potrebe članova udruge nameću rukovodstvu udruge imperativ podrobne analize svoje situacije, okruženja u kojem djeluje kao i sposobnosti potencijalnih partnera i donatora da udovolje specifičnim zahtjevima članova udruge.

Strateški plan definira primarne organizacijske strateške ciljeve pri čemu posebnu pozornost treba posvetiti osiguravanju dugoročne financijske stabilnosti i efikasnom administrativnom tehničkom servisu. Obzirom na specifične potrebe članova udruge (osobe s invaliditetom) uzimajući u obzir povećani broj i raznovrsnost potreba teško je zamisliti održivost udruge bez pomoći makar jedne stalno zaposlene mlađe osobe koja bi mogla servisirati rad udruge. Udruga trenutno ima osigurana sredstva iz Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za plaću jednog djelatnika i to na određeno vrijeme, međutim problemi će nastati u koliko se ne osiguraju trajna sredstva. Ono što ovdje treba napomenuti jest da udruga ima dugogodišnju tradiciju, djeluje već više od 45 godina, ima iskusne i odgovorne rukovodeće kadrove koji mogu unatoč svojoj zdravstvenoj ograničenosti podmetnuti svoja leđa što daje garanciju za opstojnost udruge. Međutim zbog pojačanih potreba ciljane skupine teret odgovornosti za rješavanje životnih potreba osoba s invaliditetom treba podijeliti s lokalnom samoupravom i ustanovama socijalne skrbi jer je rješavanje tih pitanja sukladno s njihovim primarnim zadaćama na tom području. Zato se ovim strateškim planom sugerira stvaranje trajnih partnerstava sa jedinicama lokalne samouprave, županijom i centrima za socijalnu skrb jer je jedino tako moguće uspješno odgovoriti ovom zadatku.

Predloženi programski strateški ciljevi se i do sada uspješno realiziraju, međutim njihovo ostvarenje u zavisnosti je od rješavanja dugoročne financijske stabilnosti i sposobnosti udruge da osigura svoju samoodrživost kroz razvoj partnerstva sa lokalnom i područnom samoupravom.

 


U Donjoj Stubici, 28.11. 2022. godine

Predsjednik UIDS

Andrija Pikec

………………………………OPERATIVNI PLAN  UDRUGE INVALIDA DONJA STUBICA ZA 2024. GODINU


Ovaj plan  obuhvaća predviđene aktivnosti Udruge invalida Donja Stubica.

 

Organizacijske aktivnosti

R.B.

Aktivnosti

Opis aktivnosti

Kada

Tko provodi aktivnosti

Potrebni resursi

1.

efikasni administrativni poslovi udruge

Potrebna sredstva podrazumijevaju trošak plaće administratora koji će osigurati kvalitetno odvijanje planiranih programa Udruge. Administrator vodi kartoteke i registrira kompjutersku obradu svih podataka o članovima, prikupljanje podataka putem upitnih lista, uključivanje novih članova te vodi evidencije.

2024.

,

administrator

Plaća

2.

Pronalaženje održivih izvora  financiranja

Razvoj projekata i prijava na domaće i EU fondove

2024.

voditelj udruge

upravljačko tijelo udruge

naknada izvoditelju

3.

Uključivanje članova u rad Udruge

Sudjelovanje na Skupštinama, javnim akcijama.

Uključivanje članova u proces planiranja i donošenja odluka

2024.

članovi udruge

članovi udruge

4.

Pružanje terenskih usluga pojedincima ili grupama korisnika

Prijevoz teško pokretnih članova Udruge do njihovih željenih mjesta, prijevoz članova Udruge na sportska natjecanja/druženja,

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava,  obitelji i socijalne politike

2024.

vozać

plaća, trošak goriva kombi vozila

5.

knjigovodstveni servis

Angažiranje vanjskog računovodstvenog servisa koji će voditi knjigovodstveno poslovanje udruge.

2024.

Knjigovodstveni servis

Naknada po izdanom računu

6.

Održavanje službenog vozila

Sredstva su potrebna u svrhu održavanja vozila koje se koristi u službene svrhe i za prijevoz osoba s invaliditetom.

2024.

Tajnik

Registracija, gorivo, maziva, servis

7.

Oprema i materijal za rad

Potreban radni materijal – sitni i potrošni materijal – papiri za ispis i kopiranje, toneri. Bankovna naknada za vođenje glavnog računa u poslovnoj banci.

2024.

Administrator

/voditelj projekta

uredski materijal, bankovna provizija i naknada

Programske aktivnosti

R.B.

Aktivnosti

Opis aktivnosti

Kada

Tko provodi aktivnosti

Potrebni resursi

1.

Promocija djelatnosti Udruge

Kontinuirano informiranje javnosti i potencijalnih članova Udruge o glavnim ciljevima i djelatnostima Udruge preko lokalnih i nacionalnih medija, pri čemu će se voditi posebna briga o senzibiliziranju javnosti i jačanju svijesti o potrebi jačeg angažmana lokalne i šire zajednice na poboljšanju položaja osoba s invaliditetom u Krapinsko – zagorskoj županiji.

2024.

Predsjednik

Letci, brošure, radio emisije

2.

Sudjelovanje na seminarima, stručnim skupovima, savjetovanjima, okruglim stolovima, simpozijima

U smislu jačeg položaja, a time jačanja položaja članova, Udruga će sudjelovati na simpozijima, stručnim skupovima, seminarima, savjetovanjima, radionicama i okruglim stolovima koje organiziraju krovni Savezi udruga RH kao i ostale institucije za osobe s invaliditetom te će sudjelovati u aktivnostima koje će isti Savezi ili institucije organizirati.

2024.

Članovi upravljačkog tijela

trošak putovanja

3.

Organizacija 31. Tradicionalnog susreta osoba s invaliditetom Hrvatske „Marija Bistrica 2023.“

Organizira se povorka i Sveta misa u svetištu Marije Bistrice, okupljanje članova, organizacija sportskih događaja i druženje nakon Svete mise te svečani ručak osoba s invaliditetom. Također se brine za glazbeni ugođaj te često mnogi domaći sastavi sviraju na okupljanju i druženju. Organizacija se vrši za sve osobe s invaliditetom na području RH. U Susretu sudjeluju mnoge Udruge osoba s invaliditetom iz Hrvatske kao i iz inozemstva.

08. mjesec 2024. god.

Predsjednik

Upravni odbor

prostor, troškovi prijevoza,

medalje,

prigodan domjenak

Organizacija sportskih susreta osoba s invaliditetom

Organizacija slobodnog vremena osoba starije životne dobi u vidu sportskog druženja te zabavnih aktivnosti Sudionici se natječu u pikadu, visećoj kugli, belotu i nabaci krug.

Od proljeća do jeseni, svakog četvrtka

2024.

Predsjednik, tajnik

sportska oprema, prostor,

osvježenje

5.

Razvoj novih i vještina putem održavanja informatičkih radionica

Održavanje informatičkih radionica, osnove korištenja računala, interneta i elektroničke pošte, MS Worda, MS Excela i društvene mreže

2024.

Informatički

servis

Naknada po izdanom računu

6. .

Izložba radova članova

Izložbom i prodajom radova ukazalo bi se široj okolici na aktivnosti koje se provode te istovremeno sakupili prihodi za daljnje djelovanje.

2024.

Predsjednik, tajnik

Prostor, štand, troškovi prijevoza,

7.

Obilježavanje međunarodnih i nacionalnih dana volontera, obitelji, borbe protiv nasilja nad ženama, osoba s invaliditetom.

Obilježavanje međunarodnih i nacionalnih dana volontera, obitelji, borbe protiv nasilja nad ženama, osoba s invaliditetom, gluhih osoba, multiple skleroze, starijih osoba, djece, ljudskih prava, osoba s cerebralnom paralizom, osoba s Down sindromom ukazujemo na postojanje tih problema i potreba osoba s invaliditetom.

2024.

Predsjednik, tajnik

Prostor,prijevoz osoba s invaliditetom,

osvježenje

8.

Organiziranje radionica vezanja i heklanja

Organizacija kreativnih radionica : heklanje, pletenje. Suradnja starijih i mlađih generacija. Starije gospođe učile bi mlađe generacije heklanju i pletenju

2024.

Predsjednik, tajnik

Prostor, potrebni materijali,

osvježenje,

9.

Izložba radova vezanja i heklanja

Izložbom bi se ukazalo na suradnju i trud osoba s invaliditetom i starijih starijih osoba

12 mjesec 2024.

Predsjednik, tajnik

Prostor

10.

Kestenijada

Održavanje kestenijade u vidu druženja članova i povezivanja, svaki član sudjeluje sa pripremom određene hrane ili kestena

listopad 2024.

Predsjednik, tajnik

Kesteni,  osvježenje

U D.Stubici,23.11.2023.

Predsjednik udruge:

 

ANDRIJA PIKEC

 

 

 


 

FINANCIJSKI PLAN DJELOVANJA

UDRUGE INVALIDA DONJA STUBICA

ZA 2024 GODINU

PRIHODI:

- Sredstva iz proračuna (županija, proračun gradova, općina) 6.000,00 eur

- Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 13.000,00 eur

Članarina 3.000,00 eur

- Dobrovoljni prilozi građana 500,00 eur

- Donacije i sponzorstva 2.000,00 eur

- Ostali nespomenuti prihodi 400,00 eur

UKUPNI PRIHODI: 24.900,00 eur

RASHODI:

- Troškovi za zaposlenike 13.500,00 eur

- Usluga knjigovodstva 640,00 eur

- Usluga komunikacije (telefon, internet) 340,00 eur

- Troškovi - bankovna naknada 320,00 eur

- Troškovi susreta i hodoćašća osoba s invaliditetom 1.300,00 eur

- Troškovi članarine savezima 106,00 eur

- Troškovi putovanja (seminari, savjetovanja) 500,00 eur

- Troškovi održavanja Redovne izvještajne Skupštine Udruge 500,00 eur

- Troškovi održavanje radionica u Udruzi 1.000,00 eur

- Troškovi amortizacije i održavanje kombi vozila Udruge 4.070,00 eur

- Intelektualne usluge 700,00 eur

- Uredski materijal 600,00 eur

- Troškovi održavanja informatičke opreme i nabavka nove 1.100,00 eur

- Ostali troškovi 224,00 eur

 

UKUPNO RASHODI: 24.900,00 eur

U Donjoj Stubici, 23. 11. 2023. godine

Predsjednik udruge

 

Andrija Pikec

Napomena: Izmjene i dopune Financijskog plana napravit će se u slučaju značajnih odstupanja nastalih prihoda i rashoda u odnosu na planiran o u skladu s odlukom Upravnog odbora. Financijski plan usvojen na Skupštini 23. studenog 2023. godine.


 

 

 

 

Udruga invalida Donja Stubica, svoje programske ciljeve ostvaruje kroz:

-    Aktivno sudjelovanje u neposrednoj primjeni i razvoju socijalnog modela skrbi za svoje članove i njihove obitelji, sukladno odrednicama Nacionalne strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom

-    Postupno trasiranje sustava u kojem će te osobe kao subjekti u izjednačenim uvjetima i mogućnostima biti tretirani tako da se u svakodnevnom životu i radu uvažavaju njihove specifične potrebe i poštuje njihovo dostojanstvo.

 

-    Stvaranje materijalnih, prostornih i financijskih preduvjeta za rad i neovisno djelovanje Udruge


-    Poboljšanje životnih uvjeta i osoba s invaliditetom na području Krapinsko-zagorske županije