Aktivnosti

Rezultati koji su postignuti u proteklom razdoblju su od velikog značenja ne samo za Udrugu nego i za širu društvenu zajednicu kao i samo ćlanstvo Udruge. Svijesni smo da nismo uvijek imali dovoljno razumijevanja o našim problemima, no nadajmo se da je to vrijeme pomalo za nama. Ovaj optimizam gradimo na tome da je suradnja sa Krapinsko-zagorskom županijom na čelu sa županom, dožupanicom, odjelom za društvene djelatnosti, Služba za mlade i Udruge, kao i dobra suradnja sa gradovima i općinama, odnosno njihovim poglavarstvima. Naravno da smo svijesni da bez takove suradnje ova Udruga teško može ispuniti svoju zadaču.

Republika Hrvatska je kao četvrta zemlja u svijetu ratificirala Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom i time pokazala snažnu opredjeljenost za pristup invaliditetu kao ljudskom pravu. Tim dokumentom stekle su se predpostavke za ravnopravan položaj osoba sa invaliditetom u društvu, jer mi nismo osobe s posebnim potrebama, već osobe s potrebama kao i svi ostali građani, samo što te naše potrebe ostvarujemo na nešto teži i drgaćiji način. Upravo zbog toga potrebna nam je pomoć i podrška društvene zajednice, ali s naglaskom na lokalnu zajednicu. Ako ne dođe do prevladavanja mentalnih barijera u glavama pojedinaca  teško će doći do ozbiljnijih  pomaka na bolje za osobe sa invaliditetom .
Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom u svojoj konačnoj verziji ima 50 članka, koji tretiraju sveobuhvatno između kojih je i mobilnost, kao ljudsko pravo koje se posebno razmatra u člancima 9 i 20, a odnosi se na pristupaćnost u članku 9 i osobna pokretljivost u članku 20. Mobilnost kao ljudsko pravo nije se do sada u Međunarodnim dokumentima isticalo  kao ljudsko pravo, stoga se apelira na sve koji se nalaze u lancu zaduženih za promoviranje Konvencije, do onih koji su je dužni primjenjivati te poštovati njezine odredbe, kako se konvencija UN-a i nakon 13 godina nebi svela na puko dokazivanje osobe s invaliditetom, ili još teže dokazivanje Mobilnosti svede na puku proceduru. Spomenimo ovom prilikom da je upravo protekle godine završeno uređenje samog središta našeg grada Donje Stubice i moramo izraziti zaista primjerenu primjenu važečih propisa koji su u cijelosti primjenjeni kad same rakonstrukcije centra Donje Stubice. Naime želio bih pohvaliti našeg gradonačelnika gosp. Juraja Srebačić koji je također gotovo svakodnevno pratio radove i razgovarao sa nama da li imamo kakovih primjedaba. Ponovit ću još jednom, posao je zaista odrađen  besprijekorno. Dozvolite da usput spomenem i ovaj prostor u kojem se sada nalazimo u potpunosti je prilagođen sobama sa invaliditetom, a u što se i sami možete osobno uvijeriti. Dogovorili smo da ćemo kada se vremenske prilike poprave snimiti postojeće stanje i na jednom od slijedećih druženja to video-zapisom prezentirati kao pozitivan primjer.
Zadovoljstvo naših članova upravo je povečanje broja parkirnih mjesta za osobe sa invaliditetom i to na primjerenim mjestima.
Upravo zbog tih mjesta došlo je do povečanja zahtijeva za izdvanjem znaka pristupačnosti. Znak pristupačnosti izdaje Ured državne uprave u županiji ili gradu nadležnom za promet uz potrebnu dokumentaciju. Udruga svim članovima daje upute te im ispunjava formular i kompletira potrebnu dokumentaciju za dobivanje istog.
Kada govorimo o znaku pristupačnosti koji je doživio svoju primjenu na najbolji moguči način, no to ne bi mogli reći o pristupačnosti objektima državne uprave, koje svakodnevno trebamo, a u dva navrata objavljena su putem medija apeli o rješavanju takovih problema. Nadamo se da će i to pitanje biti uskoro rješeno.
Naša Županija također se uključila u provođenje i poštivanje Konvencije UN-a, a naročito člankom 9 – pristupačnost objektima društvenog sadržaja.
Krapinsko-zagorska županija je na svojoj sjednici županijskog poglavarstva održanoj 02. Travnja 2008. godine donijela Strategiju o izjednačavanju mogučnosti za osobe sa invaliditetom u Krapinsko –zagorskoj  županiji  od 2008 do 2015. godine.
Strategija Krapinsko-zagorske županije  u potpunosti slijedi strukturu i sadržaj Nacionalne strategije izjednačavanja mogučnosti za osobe s invaliditetom od 2007 do 2015 godine. U njoj su navedene mjere nositelja i rokovima provedbe, razvrstane prema pojedinim područjima koje zajedno obuhvačaju sve domene osoba sa invaliditetom.

 

Udruga invalida Donja Stubica, svoje programske ciljeve ostvaruje kroz:

-    Aktivno sudjelovanje u neposrednoj primjeni i razvoju socijalnog modela skrbi za svoje članove i njihove obitelji, sukladno odrednicama Nacionalne strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom

-    Postupno trasiranje sustava u kojem će te osobe kao subjekti u izjednačenim uvjetima i mogućnostima biti tretirani tako da se u svakodnevnom životu i radu uvažavaju njihove specifične potrebe i poštuje njihovo dostojanstvo.

 

-    Stvaranje materijalnih, prostornih i financijskih preduvjeta za rad i neovisno djelovanje Udruge


-    Poboljšanje životnih uvjeta i osoba s invaliditetom na području Krapinsko-zagorske županije